Rejsebetingelser

Det med småt står med stort

Nærværende rejsebetingelser er gældende for rejser købt hos www.motour.dk

§1 Bestilling og betaling:
 
Der kan bestilles telefonisk ved opkald pr. telefon, skriftligt pr. e-mail eller ved at klikke på fanen "bestil rejse" ved hver rejsepræsentation. Kontaktoplysningerne findes på her på siden. Efter din bestilling fremsender vi bekræftelse med specifikation af den bestilte rejse, faktiske ydelser, tillægsydelser, og betalingsbetingelser. Det er til enhver tid kundens pligt at kontrollere, at det bestilte tilsvarer den ydelse vi bekræfter. Hvis kunden ikke gør indsigelse over bekræftelsen, betragtes dette som at kunden bekræfter arrangementet og de ydelser vi bekræfter at kunne levere. 

Betalingsmåde:
 
Ved bestilling af rejsen får kunden tilsendt bekræftelse samt faktura med FIK-kode (indbetalingskort), som kan betales via kundens netbank. Kreditkortbetaling er ikke mulig.

Depositum: 
Depositum pr. person og rejse er kr. 1.500,-, hvis den samlede rejsepris er under kr. 10.000,- pr. person. For alle rejser, der har en værdi af over kr. 10.000,- pr. person eller indeholder flybillet er depositum kr. 5.000,-. Depositum skal indbetales senest 8 dage efter modtagelsen af bestilling iht. den tilsendte faktura.

Restbeløb: 
Restbeløb skal være indbetalt senest 64 dage (8 uger) før afrejse iht. faktura.

§2 Priser: 
Priserne er, hvor intet andet er nævnt, angivet pr. person i delt dobbelt-værelse. Delt dobbeltværelse betyder, at den, der bestiller skal dele værelse med en anden rejsende, oftest den person som vedkommende bestiller rejsen med.
Enkeltværelse kan bestilles mod tillæg iht. rejsepræsentationen. Enkeltværelses tillæg er et tillæg, der lægges til prisen pr. person i delt dobbeltværelse.
Ved hver rejsepræsentation er angivet, hvilke ydelser, der er inkluderet og hvilke ydelser, der ikke er inkluderet. 

§3 Prisændringer: 
Der tages forbehold for prisændringer i programmets gyldighedsperiode. Motour.dk kan forhøje prisen som følge af ændringer i: Transportomkostninger, herunder bl.a. brændstof, lufthavnsafgifter, olietillæg og vejskatter. Tillige stigning i lokale skatter og afgifter og valuta der er anvendt under beregningen af prisen. Her gøres opmærksom på, at Motour.dk afregner både i danske kroner, rejselandets valuta og tredjelandes valuta. I tilfælde af prisændringer underretter Motour.dk hurtigst muligt kunden herom. Den aftalte pris kan ikke ændres senere end 20 dage før afrejse. Prisforhøjelser giver ikke adgang til at afbestille rejsen uden at de almindelige regler for afbestilling træder i kraft. 

§4 Kundens evt. ændringer efter bestilling: 
Ønskes det bestilte delvis ændret, beregnes et gebyr på kr. 500,- pr. person og ændring. Evt. aftaler eller ønsker til rejsen skal altid være påført rejsebevis/faktura, eller være bekræftet skriftligt på anden måde. Alle ønsker der ikke er bekræftet skriftligt, er Motour.dk uvedkommende. 

§5 Udeblivelse fra rejsen, manglende pas/visa, rejsedokumenter m.v.: 
På alle Motour.dk's rejser i Europa er gyldigt dansk pas den gældende rejse-dokumentation. Samtlige oplysninger angående pas og visa gælder for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas, bør kunden før bestilling af rejsen rette henvendelse til sit konsulat eller ambassade for at undersøge indrejse/transitbestemmelser. Det er kundens eget ansvar at bringe pas og visa forhold i orden inden afrejse. Ved afbrydelse af rejsen pga. at ovennævnte ikke er i orden, er det kundens eget ansvar at sørge for den videre alternative transport. Det samme er gældende for mistede rejsedokumenter, f.eks. fly- eller togbilletter. 

§6 Motour.dk's ændringer/aflysning: 
Hvis Motour.dk ser sig nødsaget til, før afrejsen, at foretage ændringer i rejseaftalen, vil kunden hurtigst muligt blive informeret herom. Små ændringer som f.eks. hotelændring og fly- eller færge-ændringer på en rejse pga. leverandøreres ændringer i rejseforløbet gives til gæsten under rejsen. Skulle rejsen blive aflyst, vil kunden hurtigst muligt få oplysninger herom. Kunden vil altid i videst mulig omfang få det fulde indbetalte beløb tilbagebetalt for den ydelse, der evt. er annulleret, såfremt Motour.dk er nødsaget til at annullere rejsen. Evt. ændringer i rejseforløb pga. ændring i flyforløb/flyplaner eller ændrede færgetider/færgeforløb kan kunden ikke kræve erstattet. Kunden skal selv sørge for at få evt. betalte forsikringer refunderet. Der kan ikke opnås nogen yderligere form for erstatning, såfremt aflysningen skyldes en eller flere af nedenstående årsager: a) Hvis deltagerantallet er lavere end det i rejsepræsentationen angivne, b) Aflysning skyldes udefra kommende omstændigheder, som Motour.dk eller nogen som Motour.dk er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed har kunnet forudse (f.eks. flystrejke, dårligt vejr, ændring af rederiers færgeplaner, annullering af færger, annullering af enkelte museums-besøg, c) Aflysningen skyldes force majeure eller force majeure lignende forhold, d) Aflysningen skyldes myndigheders beslutninger. I disse tilfælde vil Motour.dk gøre alt for at få de allerede indbetalte omkostninger tilbagebetalt, således at gæster kan blive godtgjort så stort et rejsebeløb som muligt. Der kan kun være tale om godtgørelse af de faktuelle annullerede indhold i rejsen, ikke hele rejsen. Ændringer vil normalt blive meddelt skriftligt, og kunden skal inden rimelig tid meddele sin accept af ændringen. Reagerer kunden ikke indenfor den meddelte tidsramme, bortfalder retten til at gøre indsigelse. Afbestilling fra Motour.dk's side grundet krigshandlinger og naturkatastrofer på rejsemålet kan evt. finde sted uden omkostninger, såfremt der mindre end 14 dage før afrejse foregår krigshandlinger eller naturkatastrofer på rejsemålet og såfremt de implicerede kontraktpartnere kan refundere de evt. allerede indbetalte beløb. Det er dog en forudsætning, at kunden ikke kendte forholdene ved bestilling. Hvis forholdene var almindelig kendt, kan afbestilling ikke finde sted, uden at de almindelige afbestillingsregler træder i kraft. Kunden kan ikke afbestille en rejse uden at afbestillingsreglerne træder i kraft. Motour.dk kan aflyse rejsen, såfremt det er forbundet med en betydelig økonomisk risiko. Ovenstående forhold skal være fastslået eller dokumenteret af offentlig myndighed f.eks. Udenrigsministeriet senest 14 dage inden afrejse. Dette er kun gældende, hvis f.eks. Udenrigsministeriet forbyder rejse til det pågældende område. Rygter eller forhold, der foreligger i nabolande i området som de rejsende rejser til m.v. opfylder på ingen måde dette krav. 

§7 Motour.dk’s ansvar for rejsens afvikling: 
Motour.dk er ansvarlig for de anførte rejser og afviklingen af disse. Konstaterer kunden mangler undervejs eller på rejsemålet, skal kunden underrette Motour.dk's turleder, hotel, eller anden repræsentant således at Motour.dk får mulighed for at udbedre manglen indenfor rimelig tid. Såfremt afhjælpning foretages inden rimelig tid, og uden væsentlig gene for den rejsende, kan kunden ikke gøre erstatning gældende (f.eks. ændring til alternativ rejsetid for flyrejser eller alternativ overfart for rederier). Såfremt en mangel først meddeles efter hjemkomst, tabes retten til at gøre indsigelse. En evt. reklamation skal foretages skriftligt til Motour.dk inden 14 dage efter hjemkomst, ellers tabes retten til at gøre indsigelse. Motour.dk er kun ansvarlig for mangler, der kan henføres til forhold Motour.dk er herre over, og ikke mangler der angår kundens egne forhold, uvedkommende/udefrakommende trediemand eller udefra kommende omstændigheder som Motour.dk ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset. 

§8 Ansvarsbegrænsning i overensstemmelse med de internationale konventioner:
Motour.dk’s ansvar for mangler samt person- og tingskader er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastslået i de internationale konventioner, som gælder for tjenesteydere, der af Motour.dk benyttes ved gennemførelse af de programsatte rejser. Det er f.eks. de internationale flyregler og andre EU-fastsatte regler. 

§9 Kundens ansvar: 
At møde rettidigt på de i rejseplanen eller andet anvist sted for ud- og hjemrejse og i øvrigt rette sig efter de bestemmelser, der er gældende for hoteller, transportmidler m.v. Det er endvidere kundens ansvar at være i besiddelse af rejsedokumenter, herunder også pas og visa. At overholde gældende tidsfrister for betaling m.v. At kontrollere rejsebeviser m.v. ved modtagelsen, og gøre Motour.dk opmærksom på fejl/mangler hurtigst muligt. At kontrollere at evt. bagage kommer med det rigtige transportmiddel. At optræde så medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde såsom beruselse forbeholder Motour.dk sig ret til at afvise kunden, at påbegynde eller at videreføre en rejse. Kunden skal til enhver tid rette sig efter de sikkerheds-, kørsels-, færdselsmæssige samt almindelige henvisninger Motour.dk’s turledere henviser til. 

§10 Afbestillingsforsikring: 
Motour.dk samarbejder med Europæiske Rejseforsikring om tegning af afbestillingsforsikring. Iht. pakkerejseloven er det Motour.dk's pligt at gøre kunden opmærksom på, at afbestillingsforsikring skal bestilles og betales samtidig med rejsens depositum. 

Læs afsnittet om afbestillingsforsikring her på siden.

§11 Afbestilling: 
Følgende regler gælder for afbestilling af programrejser præsenteret på www.motour.dk. Betingelserne gælder pr. person/deltager. For specialprogrammer for grupper og individuelle, der ikke præsenteres på www.motour.dk gælder de enkelte leverandørers annulleringsbetingelser, der udleveres på forlangende. 
Såfremt en tilmeldt rejsedeltager undlader at betale depositum for den købte rejse, er denne stadig forpligtet til at betale annulleringsgebyr, hvis denne ikke overholder afbestillingsreglerne. Annullering af en købt rejse kan kun ske gennem personlig og efterfølgende skriftlig henvendelse. Enhver afbestilling er først gældende, når vi modtager den skriftlige afbestilling. Ved afbestilling mere end 12 uger (84 dage incl. dagen du afbestiller) før afrejse mistes et annulleringsgebyr på kr. 1.500,- pr. deltager. Ved afbestilling mindre end 12 uger før afrejse (84 dage før), men mere end 8 uger før afrejse (56 dage incl. dagen du afbestiller), mistes et beløb på kr. 3.000,- pr. deltager (eller hele rejsens pris, hvis den er under dette beløb). Ved afbestilling mindre end 8 uger før afrejse (56 dage før), men mere end 6 uger (42 dage incl. dagen du afbestiller) mistes kr. 5.000,-. Ved afbestilling mindre end 42 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt. 

Vi anbefaler, at der tegnes en afbestillingsforsikring, når rejsen købes. Se præsentationen af afbestillingsforsikringer her på siden.

Link til direkte bestilling af afbestillingsforsikring hos Europæiske Rejseforsikring. 

§12 Glemte sager: 
Evt. efterlysning må finde sted snarest efter hjemkomst og senest 2 uger efter. Motour.dk er ikke ansvarlig for tab eller skader forvoldt på deltagernes ejendele. Glemte sager fremsendes pr. efterkrav. 

§13 Rejseforsikring og EU-sygesikringskort: 
Ved sygdom opstået under rejsen, påhviler det rejsedeltageren selv at afholde alle omkostninger til f.eks. lægebehandling, sygehusophold, hjemtransport mv. Deltagerne skal medbringe EU-sygesikringskort på rejsen. 
Der kan tilkøbes yderligere rejseforsikrings dækning ved at tegne en rejseforsikring hos Motour.dk. 
Motour.dk samarbejder med Europæiske Rejseforsikring om tegning af rejseforsikring.

Vi anbefaler, at der tegnes en afbestillingsforsikring, når rejsen købes. Se præsentationen af afbestillingsforsikringer her på siden.

EU-sygesikringskortet dækker ikke hjemrejsetransport, tilkald, ulykkesdækning etc. 
Det blå eu-sygesikringsbevis kan rekvireres på Borgerservice. 

Link til direkte bestilling af rejseforsikring hos Europæiske Rejseforsikring. 

§14 Bagage og bagageforsikring: 
Der er på vores flyrejser begrænsninger mht. bagagen. Læs nærmere på web-sitet og i dine rejseinformationer. Ansvar for at bagagen er kommet med det rigtige transportmiddel påhviler den enkelte deltager. Ved flyrejser er det efter check-in af bagagen flyselskabet, som er ansvarlig. Motour.dk er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommet bagage. 

Det kan anbefales at tegne en bagageforsikring gennem Rejser&. 

Link til direkte bestilling af rejseforsikring hos Europæiske Rejseforsikring. 

§15 Tvister: 
Hvis tvister og evt. reklamationer ikke kan løses i mindelighed, kan kunden klage til Rejse Ankenævnet, Lyngby Hovedgade 64, 2800 Lyngby. 

§16 Lovvalg og værneting: 
Dette programs rejser er underlagt dansk ret, processproget er dansk, værneting er Retten i Randers. 

§17. Skatter og afgifter: 
Motour.dk's rejser er alle inkluderet de skatter og afgifter, der kan pålægges rejsen fra Danmark. Der kommer ingen ekstra tillæg til den i prislisten angivne salgspris. 


Persondataforordning af 25. maj 2018: 
Fra 25. maj 2018 har du flere rettigheder i kraft af den nye EU-databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679, også kaldet persondataforordningen. Ændringerne i reglerne ændrer ikke ved, at vi fortsat vil sende dig vores nyhedsbrev fra Motour.dk. Til fremsendelse af nyhedsbreve har vi udelukkende dit navn og din mailadresse. Ingen andre oplysninger. Hvis du ikke ønsker nyhedsbreve fra Motour.dk skal du blot ved næste nyhedsbrev slette dette, og derved er dine data fjernet fra vores system. Motour.dk modtager ved almindelige bestillinger ikke personfølsomme informationer. Til trods for, at vi ikke modtager disse informationer fra rejsebestiller, benytter vi som altid et professionelt eksternt antivirus-, spam- og back-up system. Motour.dk deler ikke data med eksterne firmaer.